Cleor Oy toimitusehdot 2018

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Cleor Oy:n toimittamien tuotteiden ja palvelujen tilauksien toimituksessa asiakkaalle, ellei tilauksen yhteydessä ole muuta sovittu.

1. Tarjous ja sopimuksen syntyminen

Cleor Oy:n tarjous on voimassa siinnä mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä̈ tai toimittamisesta lukien. Tarjous on voimassa kokonaisuutena. Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat, ja laskelmat ja muut asiakirjat ovat Cleor Oy:n omaisuutta siihen saakka, kunnes asiakas on erikseen sovittavaan hintaan ne itselleen lunastanut. Asiakkaalla ei ennen lunastusta ole oikeutta käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin tarjouksen käsittelemiseksi eikä oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä annetun tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia. Annettu tarjous raukeaa ennen määräpäivää, jos siinä mainittujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen liittyen syntyy uutta tarjouksen kannalta olennaisia seikkoja jotka vaikuttavat kustannuksia lisäävästi tarjouksessa mainitun tuotteen tai palvelun toimittamiseen.

2. Tilauksen ja sopimuksen syntyminen

Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmaissut tilauksen suullisesti tai kirjallisesti ja Cleor Oy on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

3. Hinnat

Hinnoittelun perustana käytetään tarjous- tai tilauspäivän voimassaolevia Cleor Oy:n  verottomia hintoja, ellei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa erikseen määriteltyjen toimitus-, asennus-, suunnittelu- ja muiden palveluiden hinnat veloitetaan erikseen. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Cleor Oy:stä riippumattomat kustannukset, maksut, verot tai veronluonteiset maksut sekä yli 3 %:n valuuttakurssien tai raaka-aineiden hintojen korotukset Cleor Oy:llä on oikeus lisätä̈ omiin hintoihinsa välittömästi hinnanmuutosperusteen tultua voimaan. Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin. Cleor Oy laskuttaa tilauksen yhteydessä toteutuneet rahti-, laskutus ja muut kuin normaalista pakkaamisesta aiheutuneet kulut laskun yhteydessä, vaikka niitä ei tarjous- tai ennakkovaiheessa olisi erikseen ilmoitettu.

4. Vakuudet ja oikeus olla toimittamatta

Mikäli vakuuden asettamisesta tai ennakkomaksun maksamisesta on sovittu, vakuus on annettava ja ennakkomaksu maksettava ennen tavaran tai palvelun toimittamisen aloittamista. Cleor Oy pidättää olla toimittamatta tavaroita tai palvelua jos a) asiakas ei ole maksanut erääntyneitä Cleor Oy:n asiakkaalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan, b) asiakas ei ole asettanut sovittua vakuutta tai maksanut ennakkomaksua tai c) asiakkaan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä.

5. Toimitusehto

Tilauksien toimitusehto on Incoterms 2010 mukainen FCA, ellei tarjouksessa ja tilausvahvistuksessa muuta ole mainittu. Muusta kuin edellä mainituista toimitusehdosta sovitaan asiakkaan kanssa tilauskohtaisesti ja tilauksesta veloitetaan tällöin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimitusmaksu. Asennus veloitetaan erikseen, jollei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu.

6. Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika lasketaan alkavaksi siiat ajankohdasta, joka seuraavista on myöhäisin:

a) sopimuksen voimaantulopäivästä, b) sovitun vakuuden asettamisesta tai ennakkomaksun antamisesta tai c) jolloin kaikki toimituksen täyttämistä varten tarvittavat tiedot on toimitettu Cleor Oy:lle, kuten esimerkiksi toimitettavan maton mittatiedot.

Toimitusviikko tarkoittaa viikkoa, jonka aikana tavara toimitusehdon mukaisesti toimitetaan.

7. Muutokset toimituksen sisältöön tai toimitusaikaan

Asiakkaan muutospyynnöt toimituksen sisältöön on esitettävä Cleor Oy:lle kirjallisesti ja sitten sovittava asiakkaan ja toimittajan välillä niiden vaikutuksesta hintaan ja toimitusaikaan ja mahdollisesti muihin ehtoihin. Toimitusajan muutos pyyntö on tehtävä kirjallisesti Cleor Oy:lle vähintään kymmenen työpäivää ennen sovittua toimitusaikaa tai milloin toimitusaika on lyhyempi kuin kymmenen työpäivää vähintään kyseisen toimitusajan verran ennen aiottua toimitusaikaa. Mikäli toimitus sovitaan siirrettäväksi asiakkaan muutospyynnön johdosta, asiakkaalta veloitetaan muutoksesta aiheutuneet varastointi- ja muut välttämättömät kustannukset laskun mukaan.

8. Maksuehto, viivästyskorko ja perintäkulut

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuaika on yksityisasiakkaille ennakkomaksu, yritysasiakkaille seitsemän (7) päivää netto ja sopimusasiakkaille neljätoista (14) päivää netto toimituspäivästä. Mikäli toimitus tai lasku on virheellinen, on se kuitenkin virheettömältä osalta maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä Cleor Oy:llä on oikeus periä korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Cleor Oy:llä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut.

9. Tavaran luovutus ja tarkastamisvelvollisuus

Asiakkaan on toimitusehdon mukaisella luovutushetkellä tarkastettava, että toimitus on sovitun mukainen ja että tavara on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa sanotun virheen, on hänen reklamoitava siitä Cleor Oy:tä kirjallisesti ja viipymättä virheen havaittuaan kuitenkin viimeistään komen (3) arkipäivän kuluessa toimituksesta. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksamasta sitä koskevaa laskua.

10. Takuu

Toimitetuille tavaroille myönnetään takuu yksinomaan näissä toimitusehdoissa todetulla tavalla. Tavaroissa olevat materiaali- ja valmistusvirheet Cleor Oy:llä on oikeus valintansa mukaan joko korjata tai toimittaa uusi  vastaava tavara tai mikäli tämä ei ole mahdollista, myöntää alennus tavaran hinnasta. Tavaran korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa. Tuotteiden takuuaika on tuotekihtainen ja se ilmoitetaan tilausvahvistuksessa tai tuotetiedoissa. Ellei takuuta ole erikseen tilauksen yhteydessä tai tuotetiedoissa mainittu, takuu on tällöin kaksi (2)

vuotta. Edellä esitetystä poiketen asiakaskohtaisille tuotemuutoksille jotka on tehty asiakkaan vaatimuksesta asennuksen yhteydessä, ei myönnetä takuuta. Takuu alkaa tavaran toimitushetkestä. Takuu on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen käyttötarkoituksen sekä käyttö- ja hoito-ohjeiden mukaisesti sekä että se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Takiu raukeaa huollon tai siivouksen laiminlyönnin johdosta.

 

Takuu ei kata normaalia kulumista eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä Cleor Oy:lle  kirjallisesti takuuaikana ja kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut takuun kattavan virheen.

 

Cleor Oy:n velvollisuus on suorittaa asiakkaan tilaama palvelu ammattimaisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella noudattaen alalla yleisesti noudatettuja käytäntöjä edellyttäen, että asiakas on ilmoittanut kaikista niistä seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä sovitun palvelun suorittamiseen. Cleor Oy  saa käyttää palvelun suorittamiseen alihankkijoita.

11. Omistusoikeuden ja vahingonvaaran siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy asiakkaalle silloin, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Vahingonvaara siirtyy asiakkaalle, kun tavara on toimitusehdon mukaisesti toimitettu asiakkaalle.

12. Palautukset

Hyväksytyn tarjouksen tai tilauksen mukaista ja virheetöntä tavaraa ei voi palauttaa.

13. Toimittajan ja asiakkaan viivästys

Cleor Oy:n ja asiakkaan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toisilleen, mikäli tavaran toimitusta tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Samalla on ilmoitettava viivästyksen syy ja uusi toimitus- tai vastaanottamisaika. Jos viivästys johtuu Cleor Oy:n tuottamuksesta, ja edellyttäen, että osapuolet olivat sopineet sitovasta toimitusajasta, asiakkaalla on oikeus saada korvaus viivästyksen johdosta asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista enintään 0,5 % myöhästyneiden tavaroiden arvosta (alv 0%) kutakin sovitun toimitusajan jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 15 viikolta. Edellä tässä kohdassa esitetystä poiketen Cleor Oy ei ole vastuussa palvelun suorittamisen viivästymisestä asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tässä kohdassa sovittu vahingonkorvaus on asiakkaan yksinomainen korvaus Cleor Oy:n tuottamuksesta johtuvasta viivästyksestä. Oikeutta muuhun vahingonkorvaukseen ei ole. Jos asiakas viivästyy toimituksen tai palvelun vastaanottamisessa, se on velvollinen korvaamaan Cleor Oy:lle viivästyksestä aiheutuneet tavaroiden varastointi- ja muut aiheutuneet välittömät ja välttämättömät kulut laskun mukaan.

14. Tuotteen tai toiminnan aiheuttama henkilö- tai esinevahinko

Cleor Oy ei vastaa toimittamansa tavaran kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta tai vahingosta, joka on tällaisen vahingon seuraus. Cleor Oy vastaa toimittamansa tavaran yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö- ja/tai esinevahingosta tuotevastuulain säännösten mukaisesti. Cleor Oy:n toiminnasta aiheutuneen vahingon korvaus suoritetaan voimassaolevan vastuuvakuutuksen päätöksen mukaisesti. Vastuuvakuutus on voimassa 1 000 000€ summalle.

15. Vastuunrajoitus

Cleor Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle muita kuin näissä toimitusehdoissa todetut asiakkaalle aiheutuneet välittömät vahingot. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle välillisiä vahinkoja.

16. Ylivoimainen este

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Cleor Oy ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Cleor Oy;llä oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este tai epäsuhta on poistunut. Jos este tai epäsuhta jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä Cleor Oy:n on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

17. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Cleor Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riidat, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.